czwartek, 3 marca 2016

Kącik Maturzysty – 21: Analiza dzieła sztuki (z bardzo przydatnym ćwiczeniem na końcu :) )

Uwaga wstępna! Pamiętajmy, że zdajemy maturę z języka polskiego (a nie z historii sztuki), zatem mamy wykazać się wiedzą z plastyki w takim  stopniu, w jakim to będzie konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie. Oto podstawowe wiadomości dotyczące interpretacji dzieła sztuki (wg pomocnego schematu, opracowanego przez p. dr Klaudię Czyżewską-Knap, nauczycielkę na wszystkich poziomach nauczania). Uwaga! Nie wszystkie terminy zapamiętamy, ale wiele z nich znamy nie używając ich nazw! Mówmy, co widzimy, co czujemy, z czym kojarzymy! Interpretujmy! (Por. ostatni punkt tego opracowania).

INFORMACJE WSTĘPNE O DZIELE

Informacja
Przykład
Uwagi
Autor dzieła
Peter Paul Rubens
-
Tytuł
Samson i Dalila
-
Data powstania / wiek
1609 / XVII wiek
Rok nie jest konieczny, jeśli nie znamy.
Styl, kierunek artystyczny, do którego dzieło należy; epoka artystyczna
Barok
-
Miejsce przechowywania (galeria - nazwa, zbiór prywatny itp.)
National Gallery w Londynie
Te informacje nie są konieczne.

TREŚĆ, TEMAT DZIEŁA

Źródło inspiracji; źródła ikonograficzne, np. Biblia (Stary, Nowy Testament), hagiografia (żywoty świętych), apokryfy, źródło literackie, mitologia.
Typ przedstawienia, tematyka dzieła:
- portret (indywidualny/zbiorowy, autoportret), np. Mona Liza (Gioconda) Leonarda da Vinci, Autoportret Stanisława Wyspiańskiego;
- scena rodzajowa, np. Zabawa ludowa Pietera Bruegela (Starszego);
- fête galante – przedstawia wytworną zabawę lub koncert dworski (szczególna popularność – w okresie rokoka), np. Odjazd na Cyterę Jeana Antoine’a Watteau;
- batalistyka – przedstawia sceny bitwy, np. Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki;
- pejzaż: wiejski, np. Obejście w Bronowicach Włodzimierza Tetmajera; miejski (weduta), np. wizerunki Warszawy Canaletta (Bernarda Bellotto); pejzaż ze sztafażem. Sztafaż – postacie ludzkie, zwierzęta, inne motywy/wątki, ale nie odciągające uwagi od pejzażu (podrzędne w stosunku do niego), np. Pejzaż ze sztafażem Jeana Baptiste’a Kindermansa; marynistyczny (marina) – przedstawienie morza, np. Sztorm Iwana Ajwazowskiego; fantastyczny – wytwór wyobraźni, np. Pejzaż fantastyczny Henryka Wańka;
- martwa natura – przedstawienie przedmiotów użytkowych, kwiatów itp., np. Białe róże Olgi Boznańskiej;
- scena historyczna, np. Hołd pruski Jana Matejki;
- scena biblijna (religijna). Jej źródłami: Biblia (Stary, Nowy Testament), żywoty świętych, apokryfy (księgi niewchodzące w skład Biblii), np. Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci;
- scena mitologiczna, np. Perseusz i Andromeda Tycjana;
- animalistyka – przedstawienie zwierząt, np. Konie George’a Stubbsa;
- akt – przedstawienie nagiej postaci, np. Madonna Edvarda Muncha.

Opis podstawowych elementów treści:

ŚRODKI WYRAZU PLASTYCZNEGO, ŚRODKI WIZUALNE,
ŚRODKI FORMALNE

KOMPOZYCJA – sposób ułożenia na płaszczyźnie obrazu elementów formalnych, tworzących dzieło – tak, aby organizowały one pewną całość. Typy:
- otwarta – pozostawiająca odbiorcy pole interpretacyjne (np. Nenufary Claude Moneta) lub zamknięta – wszystkie elementy tworzą spójną całość (np. Mona Liza Leonarda da Vinci).
- zwarta lub luźna;
- wertykalna – rozbudowanie kompozycji w kierunku pionowym (np. Chrystus na krzyżu z Maryją i św. Janem Rogiera van der Weydena; architektura gotyckiej katedry) lub horyzontalna – rozbudowanie kompozycji w kierunku poziomym (np. Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci); podrzędna do tej ostatniej – kompozycja izokefaliczna – układ przedstawionych postaci z rozmieszczeniem głów w jednej linii (np. mozaiki bizantyjskie);
- dynamiczna (przewaga skosów, np. malarstwo konstruktywistyczne) lub statyczna (przewaga pionów i poziomów);
- diagonalna (przekątna) –przewaga skosów; ograniczenie kompozycyjnego znaczenia pionów i poziomów, np. Ostatnia Wieczerza Jacopa Tintoretto;
- figura piramidalna, np. główna grupa figur wpisana w piramidę (trójkąt), częsta w malarstwie dojrzałego renesansu;
- figura serpentinata – skręcony spiralnie układ ciała pojedynczego lub grupy osób. Głównie w rzeźbach i obrazach okresu manieryzmu;
- centralna;
- rytmiczna – pewien element jest powtarzany w uporządkowany sposób;
- symetryczna - obie strony (po bokach osi obrazu) są takie same lub bardzo podobne; jest swoista równowaga (np. przedstawienie drogi) lub asymetryczna – większość elementów jest skupiona po prawej/lewej stronie (albo w innym miejscu); brak równowagi kompozycji;
- kształt pola obrazowego - prostokąt stojący/leżący, kwadrat, koło (tondo), dyptyk itp.;
- strefowa (pasowa, rzędowa) - postacie pogrupowane są w poziome rzędy (pasy); pasy wyższe przedstawiają osoby dalsze (np. malarstwo egipskie) lub kulisowa – elementy dalsze są częściowo zasłonięte przez elementy bliższe.

PERSPEKTYWA – sposób oddania przestrzeni i obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie. Rodzaje:
- linearna (zbieżna) -  zmniejszanie się wielkości przedmiotu w miarę oddalania od widza oraz pozorna zbieżność ku horyzontowi wszystkich linii biegnących od oka widza do przedmiotu, np. Trójca Święta Masaccia. Odmiany: ptasia (z lotu ptaka) i żabia (punkt widzenia usytuowany nisko – postacie pozornie „olbrzymieją”);
- powietrzna - wraz ze zwiększaniem się odległości od „centrum” obrazu - barwy bledną i stają się jaśniejsze, a kształty przedmiotów - mniej wyraźne; iluzja głębi. Tak przedstawia się tło;
- barwna (malarska) - złudzenie, że niektóre kolory są bliżej lub dalej od obserwatora, choć w rzeczywistości są tak samo oddalone. Kolory ciepłe – „przybliżają” (są na pierwszym planie), a zimne - „oddalają” (są na drugim planie);
- odwrócona - przedstawione obiekty rozszerzają się w miarę ich oddalenia od obserwatora; częsta w ikonach;
- krzywoliniowa (sferyczna) - próba odwzorowania trójwymiarowości na płaszczyźnie;
- strefowa (pasowa) i kulisowa – por. uwagi o kompozycji;
- skróty perspektywiczne - pozorne skrócenie przedmiotu, lub całej grupy przedmiotów.

ŚWIATŁOCIEŃ – rozłożenie i wzajemne przenikanie się świateł i cieni – stosowane w rysunku, malarstwie, grafice w celu wydobycia efektu trójwymiarowości.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – widoczne na obrazie; nieokreślone; padające spoza obrazu. ŚWIATŁO:
- naturalne lub sztuczne;
- rozproszone - równomiernie rozłożone lub punktowe – kierowane na pewne partie, np. wydobywające motyw dominujący;
- najjaśniejszy punkt / najciemniejszy punkt;
- wyraziste lub mało znaczące, tzn. powodujące ostre kontrasty lub nie;
- modelujące formy głęboko (ostro) lub modelujące pobieżnie, lekko określając formę;
- kierunek padania światła podkreślony formą, np. duktem pędzla, fakturą lub niezależny
- refleksy świetlne (bliki);
- modelunek światłocieniowy – silny; miękki; delikatny;
- tenebryzm – silne kontrasty światła i cienia, np. w licznych obrazach barokowych.
KOLORYSTYKA -  dobór barw charakterystyczny dla danej kompozycji malarskiej, twórczości jakiegoś artysty lub kierunku w malarstwie. Rodzaje:
- szeroka lub wąska gama barwna. Szeroka – obejmuje barwy chłodne i ciepłe, wąska – tylko jedne lub tylko drugie;
- barwy dźwięczne lub stonowane – delikatne, wysublimowane;
- barwy czyste – tylko podstawowe (czerwona, niebieska i żółta) i pochodne (powstałe przez zmieszanie barw podstawowych) lub złamane (dopełniające) - pary barw, które (połączone ze sobą w równych proporcjach) dają czerń, biel lub szarość;
- określenie dominanty kolorystycznej, tj. tego, jakie barwy dominują;
- kontrasty: walorowe (walor – natężenie tonu barwy); temperaturowe – zestawienie w sąsiedztwie barw ciepłych i zimnych; dopełnieniowe – kontrasty barw leżących po przeciwnej stronie koła barw.
Inne terminy:
- Koloryzm – prymat gry barwnej nad innymi czynnikami budowy obrazu.
- Puentylizm (pointylizm) – technika malarska polegająca na pokrywaniu obrazu drobnymi plamkami farby o czystej barwie. Charakterystyczna dla neoimpresjonistów, np. Parada Georgesa Seurata.
- Impasty – nakładanie farby grubą, wypukłą warstwą - przy pomocy pędzla lub szpachli; wyraźna faktura. (Faktura - charakterystyczny sposób ukształtowania powierzchni obrazu, rzeźby). Np. obrazy Vincenta van Gogha.

ŚRODKI EKSPRESJI I WYRAZ DZIEŁA. INTERPRETACJA. WŁASNA OCENA

To, czym dzieło przemawia do widza, tzn. jakie są podstawowe środki wyrazu artystycznego (np. światłocień); jakie cechy identyfikują dane dzieło; jaki jest jego nastrój (np. tajemnica, niepokój, harmonia); jaka jest faktura (gładka, chropowata); jakie są emocje postaci: mimika, gesty. Np. u van Gogha głównym środkiem ekspresji są ostre zestawienia kolorystyczne, wyraźna faktura.
Stosunek artysty do świata przedstawionego – realizm, hiperrealizm – tzn. realizm fotograficzny, deformacja, idealizacja, abstrakcja.
Warstwa znaczeniowa dzieła – znaki, symbole, metafory, alegoria, odniesienia historyczne. Syntetyczny sens dzieła. Interpretacja dzieła i kontekst kulturowy.

Należy podsumować wymienione elementy i wyrazić własną opinię na temat dzieła – sytuując je w otoczeniu innych tekstów kultury (to będzie zależało od zadanego tematu).

BIBLIOGRAFIA
Białostocki Jan, Symbole i obrazy w świecie sztuki, t. 1-2, Warszawa 1982. ISBN 83-01-02771-1.
Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, wyd. 2, Warszawa 1966 (lub inne wydania).
Forstner Dorothea, Świat symboliki chrześcijańskiej, tł. [z niem.] i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Warszawa 1990. ISBN 83-211-1169-6.
Kubalska-Sulkiewicz Krystyna (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. 3 [popr.], Warszawa 2002. ISBN 83-01-12365-6.
Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, wyd. nowe uzup., Kraków 1983. ISBN 83-08-00574-8 (lub inne wydania).
Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 1986. ISBN 83-04-01811-X (lub inne wydania).
Winzer Fritz, Słownik sztuk pięknych, przeł. z niem. Janina Kumaniecka, Katowice 2000. ISBN 83-7132-325-5.
Wölflin Henryk, Podstawowe pojęcia historii sztuki, [przekł. z niem. Danuta Hanulanka], Wrocław 1962.

NETOGRAFIA
http://biurotlumaczen.art.pl/ [Biuro tłumaczeń dzieł sztuki]

Ćwiczenie
Temat będzie trudniejszy niż ten, którego możemy się spodziewać na maturze. Ale to dla dobra zdających! J W informatorach temat „ikonograficzny” zawiera na ogół jeden obraz (uwaga! Możemy się też spodziewać rzeźby, fresku itp.). Tutaj poproszę o porównawczą interpretację dwóch:
Jakie refleksje o śmierci można odczytać z różnych tekstów kultury? Odpowiedz na podstawie interpretacji obrazów „Thanatos” (1898-9) Jacka Malczewskiego i „Pełzająca śmierć” Zdzisława Beksińskiego, zestawiając je z dwoma wybranymi przez siebie tekstami literackimi.
[Uwaga! Malczewski stworzył cykl obrazów pod takim tytułem, dlatego w nawiasie są daty powstania tego konkretnego dzieła]. Za tydzień – jak zawsze - podpowiedź.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz